dmc1:dmc2:Array ( )
dmc1 cat array 0: PT:page
gpt:page
Array ( )

IRRAS bolagsstyrning styrts av aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har IRRAS också ett antal policydokument och manualer som nnehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Bolagsstyrningen baseras också på Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga regler och rekommendationer. Bolag som är förpliktade att tillämpa Koden är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa alla regler i Koden. Om Bolaget finner att en viss regel inte passar med hänsyn till Bolagets särskilda förhållanden kan Bolaget välja en alternativ lösning, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser, och den valda alternativa lösningen, beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (allt enligt den så kallade ”följ eller förklaraprincipen”).

IRRAS tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning utan avvikelse.

 
English