dmc1:dmc2:Array ( )
dmc1 cat array 0: PT:page
gpt:page
Array ( )

Ersättning till styrelsens ledamöter

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman.
Vid årsstämman den 1 september 2017 beslutades att arvode skulle utgå med 500 000 SEK till styrelseordföranden samt med 200 000 SEK till envar av styrelseledamöterna.

Ersättning till ledande befattningshavare

Bolagets utgångspunkt är att lönenivåer och andra anställningsvillkor ska möjliggöra för Koncernen att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till rimliga kostnader för Bolaget. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med IRRAS ersättningspolicy. Ledande befattningshavares ersättning består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att IRRAS ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan IRRAS årsstämma, om så beslutas, erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning (bonus) att utgå kontant. Den rörliga ersättningen ska grundas på dels tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat, dels i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja IRRAS långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning får inte överstiga 12 månaders fast lön.

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga [24] fasta månadslöner. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.
Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Översikt av aktierelaterade incitamentprogram

Bolaget har fem pågående incitamentprogram. Nedan visas en tabell med översiktligt innehåll i programmen, inklusive totalt antal teckningsoptioner tilldelade deltagare eller till IRRAS GmbH för säkerställande av levereans i samband med utnyttjandet av deltagarnas teckningsoptioner.

Incitamentprogram Teckningskurs per aktie (SEK) Maximalt antal teckningsoptioner som kan utnyttjas till säkerställande av leverans av aktier till deltagare Maximalt antal aktier som kan förvärvas Maximal utspädning
Teckningsoptionsprogram 2016/2020 13.60 1,900,000 1,900,000 [**]
Incitamentsprogram 2017/2021 för icke-svenska medarbetare 35.00 650,000 650,000 [**]
Teckningsoptioner 2017/2020för svenska medarbetare 50.00 400,000 400,000 [**]
Teckningsoptioner 2017/2020för styrelsens ordförande 50.00 100,000 100,000 [**]
Aktierättprogram för VD 0.00 1,000,0002 1,000,0002 [**]2
SUMMA 4,050,000 4,050,000

1Baserat på antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet, under antagande av full teckning, att priset i Erbjudandet fastställs tillmittpunkten i intervallet, det vill säga [**], och att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas.
2Huvudaktieägarna har, internt pro rata, åtagit sig gentemot bolaget och verkställande direktör att för varje levererad aktie till den verkställande direktören under VDs aktierättsprogram utge en ytterligare aktie. Således kommer 50 procent av de levererade aktierna enligt VDs aktierättsprogram levereras av huvudaktieägarna (och därmed kommer det inte ske någon utspädning för Bolagets aktieägare från denna del) och återstående 50 procent kommer levereras via de av IRRAS Gmbh erhållna teckningsoptionerna. Teckningsoptioner som inte utnyttjas för att anskaffa aktier via aktierättsprogrammet för VD kommer förfalla.
 
English