dmc1:dmc2:Array ( )
dmc1 cat array 0: PT:page
gpt:page
Array ( )

English

Viktig information

Följande sidor innehåller information som avser en föreslagen transaktion av IRRAS AB (publ). Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.
 

Från listan, ange landet där du är bosatt:




Från listan, ange landet där du för närvarande fysiskt befinner dig:




Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och Disctrict of Columbia (tillsammans ”USA”), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepappersregler eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Viktig Information

Informationen på denna del av webbplatsen avser erbjudandet att förvärva aktier i samband med noteringen av aktierna i IRRAS AB (publ) (”Bolaget”) (”Erbjudandet”). Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Följande sidor innehåller information som rör ett erbjudande att förvärva aktier i samband med noteringen av Bolagets aktier.

Denna webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Kanada eller Japan, och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför USA, Australien, Kanada och Japan som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva värdepapper. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Ja” bekräftar och intygar du att:

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och att du antingen:

(a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;

(b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Direktiv 2003/71/EC; eller

(c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.

Genom att klicka på ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att du har läst och förstått det föregående, och lämnar härmed de intyganden som framgår ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.