dmc1:dmc2:Array ( )
dmc1 cat array 0: PT:page
gpt:page
Array ( )

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer. Vid bolagsstämma den 1 juni 2018 beslutades att inrätta en valberedning samt att anta principer för valberedningen enligt vilka valberedningen inför årsstämman 2019 ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna efter utgången av tredje kvartalet 2018, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna efter utgången av tredje kvartalet. En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.
 
English